Visit our store in English

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................
                          Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                          Adres zamieszkania

..................................................................

                                                e-mail
..................................................................

                                                telefon

Mamabu 

Michał Parzelski

ul. Mickiewicza 95/3

51-685 Wrocław


 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy**
  • umowy dostawy następujących rzeczy**
  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:


1.            ........................................................................

2.            …........................................................................

3.            …........................................................................

4.            …........................................................................

5.            …........................................................................

6.            …........................................................................

7.            …........................................................................

8.            …........................................................................

9.            …........................................................................

10.          …........................................................................


 

 

Data zawarcia umowy/odbioru* :  .............................................................

 

 

…...................……………………………………

                                                                                                                                                                                                                                         podpis Konsumenta

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................
                          Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

                          Adres zamieszkania

..................................................................

                                                e-mail
..................................................................

                                                telefon

Mamabu 

Michał Parzelski

ul. Mickiewicza 95/3

51-685 Wrocław

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

 

Nr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna*  | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie*  | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*


Nazwa towaru:
...............................................................................................................................................................................................................

Opis wady: ...................................................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe :
.................................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

1.   żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres

2.   odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres

3.   żądam nieodpłatnej naprawy towaru

4.   żądam wymiany towaru na nowy

 

Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...................................................................................................
Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................
……………...........................….............................……………...........................
….............................……………........................................................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………………         

                                                                                                                                                                                                                           podpis Konsumenta

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2018 Mamabu Sklepy internetowe