Visit our store in English

Regulamin Bonów Upominkowych

1.    Postanowienia ogólne
1.1.  Terminy używane w niniejszym regulaminie mają znaczenie nadane w Regulaminie sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą „Mamabu”, pod adresem internetowym www.mamabu.pl, chyba że niniejszy regulamin bonów upominkowych stanowi inaczej.
1.2.  Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie Bonów Upominkowych znaczenie nadane im poniżej:
„Bon” lub „Bon Upominkowy” – oznacza bon upominkowy upoważniający do jednorazowego dokonania nabycia w Sklepie Towarów, o wartości nie przekraczającej wartości określonej na bonie upominkowym, w okresie ważności bonu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Sklepu i Regulaminem;
„Nabywca” – oznacza Nabywcę zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie, który dokonuje zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Sprzedającym, której przedmiotem jest Bon;
„Regulamin Bonów Upominkowych” – oznacza niniejszy regulamin bonów upominkowych;
„Towar” – oznacza towary/ produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie, których ilość i rodzaj jest zmienny i podlega stałej aktualizacji.
1.3. Niniejszy Regulamin Bonów Upominkowych jest integralną częścią Regulaminu.
1.4. Do sprzedaży przez Sklep Bonów Upominkowych stosuje się postanowienia Regulaminu.
1.5. Każdy nabywca Bonu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Nabywcy wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia na Bon w Sklepie.

2.   Sprzedaż Bonów Upominkowych
2.1. Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i mogą opiewać na następujące kwoty: 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych  i 300 złotych (słownie) pięćdziesiąt złotych, sto złoych, dwieście złotych i trzysta złotych.
2.2. Bon Upominkowy jest anonimowy i uprawnia posiadacza do jednorazowego wykorzystania, w ramach jednego zamówienia złożonego w Sklepie.
2.3. Bon Upominkowy nie jest instrumentem płatniczym, elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
2.4. Bon Upominkowy jest wydawany w formie [eleganckiej karty zapakowanej w kopertę / elektronicznej, na podany przez Nabywcę adres e-mailowy.
2.5. Płatność ceny za Bon Upominkowy następuje według wyboru Nabywcy, zgodnie z Regulaminem.

3.   Korzystanie z Bonów Upominkowych
3.1. Bon Upominkowy jest ważny w okresie roku od jego nabycia, do upływu daty umieszczonej na Bonie. Po upływie terminu ważności Bonu, jego wartość zostaje utracona.
3.2. Bon należy wykorzystać w terminie jego ważności poprzez wpisanie jednorazowego kodu umieszczonego na Bonie.
3.3. W przypadku niewykorzystania całej wartości Bonu w ramach zamówienia, kwota niewykorzystana zostaje utracona. Nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty Bonu w żadnej formie.
3.4. Posiadacz Bonu może dokonać dodatkowej płatności (uzupełniającej) jeżeli wartość Towarów zamówionych w Sklepie jest wyższa niż wartość Bonu. Do dodatkowej płatności stosuje się postanowienia Regulaminu.
3.5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.4, jeżeli płatność za zamówienie nie zostanie dokonana w czasie określonym przez Regulamin, kod wykorzystanego Bonu ponownej aktywacji, a Bon będzie można ponownie wykorzystać w terminie ważności Bonu i zgodnie z Regulaminem Bonów Upominkowych.
3.6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
3.7. Zwrot Bonu możliwy jest wyłącznie na podstawie postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów.
3.8. Bon nie podlega zwrotowi po wygaśnięciu terminu jego ważności.
3.9. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Sklep nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
3.10.Sprzedawca może dokonać zmian w Regulaminie Bonów Towarowych w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywcy, który posiada ważny Bon nabyty w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu Bonów Towarowych.
3.11.Regulamin Bonów Towarowych obowiązuje od dnia 18.03.2014 roku.

 

 

Copyright © 2018 Mamabu Sklepy internetowe